Egyéni esetkezelés

A Sziget kiemelt munkamódszere a szociális munkából ismert egyéni esetkezelés, illetve tanácsadás (counseling). Az első interjút követően, a klienssel kötött (szóbeli) szerződésben meghatározottak alapján indul el a segítő folyamat. A rendszeres találkozások többnyire heti egy alkalmat és egy órányi időtartamot jelentenek. A folyamat a kezelés lezárásával végződik, mely azonban szükség szerint meghosszabítható, újabb problémák felmerülése esetén, bármikor újra indítható.

Ha a folyamat során felmerül a készség a teljes leállásra, vagy ha úgy látjuk, hogy az eset már nem a mi kompetenciánk, segítünk olyan intézményt találni, ahol a tőlünk segítséget kérő egyén további támogatást kaphat (pl. kórházak, szakambulanciák, rehabilitációs otthonok).

Pszichológiai és életvezetési tanácsadás

Életvezetési és pszichológiai tanácsadásra jól körülhatárolható döntési dilemma (például pályaválasztási kérdések) családi/párkapcsolati, egyéb társkapcsolatokban megjelenő konfliktus vagy életviteli probléma (stresszkezelés, önbizalomhiány) kialakulása esetén lehet szükség.

Az életvezetési tanácsadás során a kliens a tanácsadó segítségével először megfogalmazza a konkrét problémát, majd a megoldáshoz szükséges információk és erőforrások összegyűjtésével, azt különböző aspektusokból elemzi, átkeretezi, így a korábban megszilárdult nézőpontot egy sokkal rugalmasabb megközelítéssel váltja fel, mely magával hozza a megoldást.

Pszichológiai tanácsadásra akkor lehet szükség, ha a hozott probléma az előbb említett információs szinten nem oldható meg és mélyebb önismeretet nyújtó együttműködés kívánatos. Célja - a pszichés terhelés csökkentése mellett - hozzásegíteni a hozzánk fordulókat a helyzete reálisabb értékeléséhez és a megoldáshoz szükséges erőforrások feltárásához.

Addiktológiai konzultáció

Az addiktológiai konzultáció célja a kliens életében a változás elindítása, a felépülés folyamatának támogatása illetve a józanság megtartása. A konzultáció során az egyéni igényekre és megküzdési képességekre építve segítjük a hozzánk forduló szenvedélybeteget problémái felismerésében, készségei fejlesztésében, konfliktusai rendezésében, kapcsolatai új alapokra helyezésében, egészségesebb működésmódok kialakításában.

A konzultáció során a kliens szociális, egészségi, pszichés állapotát, szerhasználati szokásait figyelembe véve kezelési tervet dolgozunk ki mely tartalmazza az:

 • állapotfelmérést,
 • motivációs interjút,
 • változásra való igény fenntartásának segítését a változás különböző szakaszaiban,
 • a kliens segítését a: célkitűzések megfogalmazásában és elérésében,
 • a szenvedélyállapottal összefüggő döntések meghozatalában,
 • a külső és belső erőforrásainak feltérképezésében, és mozgósításában,
 • a visszaesések megelőzésében, illetve
 • szükség esetén kórházi vagy rehabilitációs programban való részvételre történő felkészítésé

Mentálhigiénés konzultáció

A mentálhigiénés konzultáció célja a lelki egészség elősegítése és fenntartása, a stresszel szemben az egyén megküzdési képességének támogatása a lelki betegségek megelőzése és kezelése, a lefolyás időbeli csökkentése a problémás állapotok gyors és hatékony rendezése illetve a visszaesés megakadályozása, a társadalomba való visszailleszkedés, rehabilitáció elősegítése, azaz a betegségek által okozott károk csökkentése.

Rogers-i segítő beszélgetés

A segítő beszélgetés során a segítő/terapeuta segíti a kliensét a személyiségében eleve meglévő fejlődési képességek feltárásában, felerősítésében, illetve az erősségei kibontakoztatásával szemben álló akadályok elhárításában. Ennek érdekében a segítő feladata, hogy a kliens növekedését, fejlődését, érettebbé válását elősegítse, úgy, hogy a kliens belső, rejtett értékei a felszínre jöhessenek, kibontakozhassanak, tudatosuljanak, jobban kifejeződhessenek, vagy jobban funkcionálhassanak. Célja az emberi értékek megtalálása, a belső erőforrások feltárása.

Pszichoedukáció

A pszichoedukáció a lelki vagy mentális nehézségekkel küzdő egyének és, szükség szerint, hozzátartozóik tájékoztatását jelenti az adott problémáról - a szenvedélybetegséggel kapcsolatos tudnivalókról -, a kezelés teendőiről, a felépülés várható hatásairól illetve magáról a segítő folyamatról. Ezen tudás már önmagában csökkenti az ismeretek hiányából fakadó szorongást, bizonytalanság- és kiszolgáltatottság érzését ezáltal, az egyén és környezete jobban megérti helyzetét így hatékonyabban tudja azt kezelni.

Pár- és családkonzultáció

Pár-és családkonzultáció során az egyén és a család interperszonális kapcsolataival foglalkozunk, a mindennapi életvitelben elakadt személyek, párok, családok konfliktuskezelésének megsegítése, krízishelyzeteik rendezése és a család jelen fejlődési ciklusában fellángoló problémáik megoldásának facilitálása képezi a feladatunkat. Mivel a függőség hatással van a családra (gyakran a szenvedélybetegségek hátterében családi terheltség, családi konfliktusok állnak) és a párkapcsolatra is, igyekszünk elősegíteni a szerhasználó és környezete együttes konstruktív irányba való változását, a pozitív irányba való elmozdulást, az eredmények fenntartását.

Pár- és családterápia

A családterápia a tüneteket, a problémákat, (a családon belüli működési zavarokat) a családi kapcsolatrendszeren keresztül közelíti meg, ezért a teljes család megértésével, megsegítésével igyekszik azokat megoldani. Feladata, hogy optimalizálja a család működését, egyfajta új egyensúly megteremtésével. A családterápia során igyekszünk közösen megtalálni azokat a családban rejlő erőket, melyek segítségével a változás (gyógyulás) elérhető. Mivel a családban kialakult jellemző működési módokat részben a (problémához, nem megfelelő működéshez vezető) berögződött viselkedési szokások határozzák meg és tartják fent, (amelyek, ha nem támogatóak, következményei és okai is lehetnek a családon belüli problémáknak) ezért a terápia során elsősorban ezeket a fenntartó mechanizmusokat  és azok okait célunk meghatározni, hogy ezt követően olyan új viselkedéseket, megoldásokat találhassunk, amelyeket a családtagok magukénak tudnak érezni. Mindez egy olyan újfajta egymáshoz való viszonyulást teremt meg a család tagjai között,  amely megváltoztatja az élmények átélésének minőségét, a családon belüli kommunikációt, a család tagjainak önértékelését.

Ha a családterápia eredményes, nem csupán az aktuális problémák és tünetek szűnnek meg, de a következő generációknál is kisebb lesz a testi és lelki tünetek megjelenésének valószínűsége.

A párterápia a családterápiához hasonlóan rendszerszemléletű terápia, ami azt jelenti, hogy nem a pár tagjainak egyéni problémáit helyezi középpontba, hanem a két fél együttműködését. A párterápiában tehát nincsenek hibás személyek, a probléma az egymás viselkedésére adott válaszok alapján jön létre. A párterápia célja, hogy megkeresse azt a rosszul működő viselkedésláncot, amely a konfliktusok forrása, és segítsen annak megváltoztatásában. A párterápia segít a pároknak - házasoknak és nem házasoknak egyaránt - megérteni és feloldani konfliktusaikat, és javítani a kapcsolatukat.

(A pár- illetve családterápiás ülések időtartama 90 perc, jellemzően 12-15 alkalmat vesznek igénybe, a probléma típusától és súlyosságától függően.)

Szülő-és hozzátartozói csoport

A függőség nemcsak a szerhasználó életét nehezíti meg hanem a szenvedélybeteg családtagjait, barátait, hozzátartozóit is érinti. Éppen ezért van a környezetnek a felépülésben (is) nagy szerepe.

Az elfogadás, meghallgatás értékeinek megélése, a változtatás, változás szükségességének kimondása az, amiért "érdemes idejárni" -fogalmazzák meg gyakran mindazok, akik rendszeresen, vagy alkalmanként kapcsolódnak be a csoport munkájába.

Csoportunk tagjai megélhetik, hogy nincsenek egyedül problémájukkal, hiszen az érzések a kérdések, a tapasztalatok megoszthatóvá válnak, egy olyan támogató légkörben ahol tájékoztatást kapnak a függőségről, a szenvedélybeteg családtaggal való együttélés sajátos jellegzetességeiről, a változás (felépülés) útjára lépő függő személy támogatási lehetőségeiről. Az új szempontok felismerésében nagyon sokat segíthet a többi csoporttag, és azáltal, hogy egymás élményeit elemzik, próbálják értelmezni, lehetővé válik számukra, hogy saját viselkedésüket és környezetüket is jobban megértsék. Nagyon lényeges elem - és talán ez a csoport legnagyobb előnye minden más segítési formával szemben -, hogy képes csökkenteni, illetve megszüntetni a tagokban azt az érzést, hogy úgy gondják, problémájuk elszigeteli őket a többi embertől, és helyzetük egészen kivételes és különösen szégyellnivaló. A csoporton belül lehetőség kínálkozik az összehasonlításra, ennek során rendre kiderül, hogy amit rendkívülinek, egyedülállónak és titkolnivalónak hittek, az mások szerint szinte mindennapi helyzet. Könnyen elképzelhető, milyen megkönnyebbülést jelenthet rájönni, hogy nem vagyunk különleges csodabogarak és vannak még emberek a földön, akik képesek megérteni a helyzetünket. Ez persze nagyban segít abban is, hogy a résztvevők újra megtalálhassák önmagukat és szembenézhessenek a világ ítéletével, miközben személyes identitásuk új definícióit tudják kialakítani, új normákat tudnak megfogalmazni, amelyre önbecsülésüket építhetik.

Volt, vagy jelenlegi droghasználók, drogfüggők szülei, hozzátartozói alkotják csoportunkat, mely nyitott, - azaz bárki bármikor csatlakozhat -, indirekt vezetésű, és működésében az önsegítés elvei dominálnak. Minden páratlan szerdán, este fél héttől várjuk régi és új tagjainkat.

Önismereti csoport

Encounter

Életvezetési központ (Life Education Centre)

Az Életvezetési Központ iskolai prevenciós tevékenységének pedagógiai programja

Az Életvezetési Központ egy egyedülálló egészségmegőrző és kábítószer-megelőző iskolai (prevenciós) program, amely a gyermekek természetes életszeretetére épít, megtanítva őket az egészségüket érintő helyes döntések meghozatalára, az ehhez szükséges készségek, attitűdök kialakításával.
A korosztályoknak megfelelő programanyagok az egészséget illetően holisztikus szemléletűek, gyermekközpontúak, és évfolyamonként felfelé bővülők, egyre teljesebbek, sokrétűbbek. A foglalkozások során a gyermekekben oly módon tudatosodik saját énjük, hogy megismerik az emberi test csodálatos működését. A mozgó osztályteremben minden tevékenység, feladat azt szolgálja, hogy ráébressze a gyermekeket saját személyiségük, egyéniségük egyszeri, egyedi, megismételhetetlen voltára, s ezáltal feltétlen értékére. A program különösen kidolgozottan képes ennek az üzenetnek az átadására nem verbális meggyőzéssel, hanem belátásra épülő feladatokkal, rávezetve a gyermekeket, s velük mondatva ki ezeket az értékeket. Tehát nem pusztán a "nem"-et mondásra tanítjuk meg őket, hanem arra, mi mindenre tudnak "igen"-t mondani az életükben, mi mindenben tudnak értelmet, örömöt találni, s ezen célokért való folyamatos küzdelem miként alapozza meg a szenvedélybetegségekkel szembeni védettségüket. Kiterjed a program ismeretátadása természetesen arra is, hogy a legális és az illegális anyagok hogyan és miért teszik tönkre a szervezet törékeny egyensúlyát, valamint nagyobb életkorban a törvényi szabályozás magyarországi formájának megismertetésére is.

Az Életvezetési Központ legfőképpen tehát arra törekszik, hogy ellássa ezeket a fiatalokat a jövőjüket érintő egészséges döntések meghozatalához szükséges tudással, képességekkel és önbizalommal.

A megelőzési folyamat lépcsőzetes: az első - és egyben leghosszabb - szakasz a tudatosság megteremtése (egyén). Ezt követően a folyamat kiszélesedik, az interperszonális kapcsolatokon keresztül egyre több embert érint.

A megelőzési folyamat stádiumai:

 • A tudatosság megteremtése
 • A tények megszerzése
 • A viselkedés megváltoztatásáról való gondolkodás
 • A társadalmi következmények megvizsgálása
 • A magatartás megváltoztatása
 • Életre szóló elkötelezettség vállalása a magatartás változtatása mellett

Az Életvezetési Központ a megelőzésnek a fent leírt modelljét alkalmazza. A még változásokra fogékony korban lévő gyermekeket célozza meg, akik a programok végén vélhetőleg egészséges egyén módjára viselkednek. A korai programok során megteremtjük az alapjait annak, hogy a gyerekek tisztában legyenek olyan fogalmakkal mint az egészség és tudják, milyen tényezők befolyásolják a test normális működését. Mire a kábítószerek kérdéséhez érkezünk a gyerekek már olyan információk birtokában vannak, és olyan képességekkel rendelkeznek, amelyek segítenek nekik eligazodni a témában folytatott kényes beszélgetésekben.

Sok évvel ezelőtt Magyarország is bekapcsolódott ebbe a nemzetközileg is ismert és elismert prevenciós programba, azáltal, hogy a Sziget Droginformációs Alapítvány 2000. januárjában jogtulajdonosává vált az Életvezetési Központ magyarországi működtetésének.

A programok áttekintése

 • Kicsiknek és általános iskolásoknak:
 • Középiskolai drogprevenciós program: