Gondolatok a prevencióról és az egészségvédelemről


A prevenció megelőzést jelent, olyan tevékenységet, mely a veszélyhelyzetek kialakulásának vagy a már kialakult probléma továbbfejlődésének, súlyosbodásának megelőzésére irányul.
Ha szenvedélybetegségről beszélünk, a megelőzés az egészség megtartására, a negatív kortársi minták elutasítására, vagy a már kialakult drogfogyasztás ártalmainak mérséklésére, további súlyosbodásának, megelőzésére irányulhat.

Az egészségvédelem feladatainak meghatározásakor az egészségfogalom és egészségérték mai jelentéséből kell kiindulnunk. Az egészség ugyanis nemcsak a testi, lelki, szociális jólét állapota, hanem olyan dinamikus folyamat mely egyensúlyra törekszik a test, a lélek és a környezet között. Ezért ideális egészség nem is létezhet, hiszen egy folyamatosan változó világhoz kell alkalmazkodási lehetőségeket megtalálni, képességeket kifejleszteni, célokat megvalósítani.
Az egészség-megőrzés olyan eljárásmód, folyamat, amellyel az ember az egészségi állapotának fokozott ellenőrzésére és jobbá tételére alkalmas lehet.
Az egészségvédelem célja az egyén megnyerése egészségének megtartására, fejlesztésére, a betegségmentes életévek kiterjesztésére.

A Nemzeti Stratégia a kábítószer probléma kezelésére 2010-2018
alappilléreire épülve a droghasználat megelőzése, egy sokszereplős,  a módszerek, és eszközök széles spektrumára építő, több szektor együttműködését igénylő tevékenységek összessége.

Ma az illegális szerhasználat kialakulásának megelőzése során a következő alapelveknek kell érvényesülniük:
- olyan alternatívákat kell nyújtanunk a veszélyeztetett korosztálynak, amelyek mellet a droghasználat nem minősül vonzó életstílusnak;
- a droghasználat kialakulását, amennyiben ez nem elkerülhető, igyekezzünk a legtávolabbi időpontra kitolni;
- fontos olyan információk nyújtása és készségek fejlesztése, melynek során mérsékelhetők az egyéni és közösségi károk;
- fontos , a kortárs közösségek fejlesztése, amelyek védőháló szerepét tölthetik be a kísértések kivédésében, és  más vonzó alternatív közösségi tevékenységek kialakításában;
- a megelőzési tevékenységek jelzőrendszer szerepét tölthetik be a tevékenységük során felmerült droghasználatból következő ártalmak csökkentésében;
- a megelőzés során a közösségi erőforrásokra építve lehetőleg minél szélesebb célpopulációt kell megszólítani (színterek)
- a prevenciós tevékenység célja egy általános egészségfejlesztési szemlélet kialakítása, mely minden színtéren és minden célcsoportban a legális és illegális szerek a jelenleginél nagyobb arányú elutasítását eredményezi, és olyan közösségi tevékenységeket helyez előtérbe, melyek vonzóbb  alternatívát jelentenek az egyén számára.

A megelőzés színterei:
- család
- iskola
- munkahely
- a szabadidő-eltöltés helyszínei
- internet, más médiumok
- gyermekvédelmi intézményrendszer
- büntető-igazságszolgáltatás intézményei
- speciális szükségletű csoportok

A célpopuláció akire a megelőzési tevékenység irányul:
- nevelési-oktatási intézményekben járó korosztály: óvodás, kisiskolás, középiskolás, felsőoktatási intézmények tanulói,
- az őket oktató-nevelő pedagógusok
- szülők
- veszélyeztetett csoportok
- munkahelyen dolgozók
- az egész lakosság
- egyéb speciális élethelyzetben lévők (pl. elítéltek, javító-nevelő intézetben élők, nevelő otthonban élők stb.)

Az elmúlt időszakban egyre inkább előtérbe került a kortárssegítők szerepe a megelőzésben.

A tudásában és személyiségében kellően kiképzett és felkészített azonos korú, vagy 1-2 évvel idősebb fiatal pozitív mintával tud szolgálni, és döntési vagy krízis helyzetekben kompetens segítőként léphet fel. A mentálisan érzékennyé tett kortárssegítő hamarabb felismerheti a veszélyhelyzetet társánál, mint a bármilyen jó szándékú felnőtt, ill. szakember.
A kortárssegítők mögött ebben a tevékenységben természetesen megfelelő szakemberek állnak, akik egyéni konzultációk, szupervíziós- és esetmegbeszélő csoportok, képzések révén támogatják őket.

A megelőzési tevékenységek során alkalmazott módszerek és technikák számtalan formája lehetséges a legalapvetőbb ismeretnyújtáson túl ma már sok érdekes kezdeményezést találunk.


A teljesség igénye nélkül:

  • Köztes átmenetek - Interaktív drogkiállítás
  • Háló-mozi" program
  • Drámapedagógia
  • természetjárás
  • éjszakai ping-pong bajnokság
  • országos rendezvények
  • Szenvedélyek Napja

A megelőzés egyik sarkalatos kérdése a megfelelő tudással és felkészültséggel rendelkező "prevenciós" szakemberek kiképzése, ill. továbbképzése. Emellett elengedhetetlenül fontos a pedagógusok felvilágosítása, illetve kellő motiváltság esetén képzése.
A drog-prevenciós programok zöme vallja, hogy a tanár a prevenció megvalósításának letéteményese. Mivel egy tabu téma körül a tanár bontja le a falakat, egy új és bensőségesebb kapcsolat keletkezik tanár és diák között - vallják mindazok, akik munkájukba beillesztették ezt az új témát.

Az ehhez szükséges módszertani - tárgyi tudáshoz tréningeken, továbbképzéseken lehet szert tenni. A már hagyományokkal és több éves tapasztalattal rendelkező irányzatok akkreditáltatták képzéseiket, így a tanárok továbbképzésébe beilleszthetők.
Egyre gyakoribb - nem csak a drogproblémák terén - egy új tanári szerep: a tanár, mint segítő.

Ez a szerep fokozott felelősséget, tapintatot igényel, ha a droghasználatból fakadó bármely probléma miatt a tanuló tanárjától kér és vár segítséget (büntetéstől való félelem; negatív élmények; rosszullétek; már kialakult, de leplezett függőség; krízishez közelítő állapotok stb.)
Ha a felkínált bizalomra bizalommal tud válaszolni a pedagógus, akkor egy tényfeltáró beszélgetés keretében segíthet a valódi probléma megfogalmazásában, a megoldási módozatok keresésében.
Motiválhatja a tanulót arra is, hogy kérjen intézményes segítséget, ahol szakemberek segítik tovább problémája megoldásában. Közvetíthet a szülői ház és a tanuló között a probléma elfogadtatásában.