Állami intézmények szervezetekNemzeti Erőforrás Minisztérium
Egészségügyért Felelős Államtitkárság
Szociális, Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság
Oktatásért Felelős Államtitkárság
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
Nemzeti Drogmegelőzési Iroda
Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok
Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság
Nemzeti Drog Fókuszpont
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Foglalkoztatási Hivatal Szociális Regiszter
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
Országos Egészségfejlesztési Intézet


Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Székhely: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14.
Telephelyek:
1051 Budapest, Arany János u. 6-8.
1054 Budapest, Alkotmány u. 3.
1054 Budapest, Hold u. 1.
Postacím: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
Postafiók cím: 1884 Budapest, Pf. 1.
Telefonszám: (1) 795-1100
Cím: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14.
Web.: www.kormany.huwww.nefmi.gov.hu
Felelősségi területek
Egészségügy, Szociális, Ifjúsági- és családügyek, Oktatás, Kultúra, Sport

Egészségügyért Felelős Államtitkárság

Cím: 1051 Budapest, Arany János utca 6-8.
Központi telefonszám: (1) 795-1100
Fax: 795-0012
Ügyfélszolgálat
1051 Budapest, Akadémia u. 7.
Tel.: (1) 795-1033; (1) 795-1297
Fax: (1) 795-0162
E-mail: ugyfelszolgalat@eum.gov.hu
Web.: www.kormany.huSzociális, Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság

Cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 3.
Központi telefonszám: (1) 473-8100
Ügyfélszolgálat
Cím:1054 Budapest, Hold u. 1.
Tel.: (1) 795-3168
Félfogadási idő: H.-Cs.: 9-15, P: 9-13
E-mail: ugyfelszolgalat@nefmi.gov.hu
Az államtitkárság tevékenységi köre négy nagy területre terjed ki: családi és szociális szolgáltatásokra, ifjúság-, nyugdíj- és idősügyre, illetve a fogyatékossággal élők jogainak biztosítására. További kiemelt feladatköre a lakosság szociális biztonságát szolgáló pénzbeli ellátások rendszerének szabályozása és felügyelete.
Az államtitkárság vezetője: Soltész Miklós
Web.: www.kormany.hu

Szociális, Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság -
- Ifjúságügyi Főosztály

Ifjúságügyi Főosztály vezetője: Téglásy Kristóf 
Nemzeti Drogmegelőzési Koordinációs Osztály: Müller ÉvaOktatásért Felelős Államtitkárság

Cím: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
Központi telefonszám: (1) 795-1200
Fax: (1) 795-0022
Ügyfélszolgálati Iroda
Cím: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. (Bejárat: Honvéd és Szalay utca sarok)
Tel.: (1) 795-4755; (1) 795-4670
Fax: (1) 795-0214
E-mail: info@okm.gov.hu
Web.: www.kormany.huNemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
E-mail: info@ncsszi.hu
Telefon: (1) 237-6700
Fax: (1) 237-6753
Web.: www.ncsszi.hu

Az intézet a Nemzeti Erőforrás Minisztériumnak a családpolitika, szociálpolitika, gyermekvédelem, ifjúságpolitika, esélyegyenlőség és drogmegelőzés ágazati irányítását segítő és támogató háttérintézménye. Feladata kiterjed a tudományos kutatás, módszertani fejlesztés és szolgáltatás, valamint statisztikai és információs szolgáltatások körére. Működteti az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Bizottságot, menedékházat tart fenn a családi erőszak következtében beállt válsághelyzet átmeneti megoldására, az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat működtetésével aktív segítséget nyújt a krízishelyzetek kezelésében.Nemzeti Drogmegelőzési Iroda

Cím: 1134 Budapest, Tüzér utca 33-35
Tel.: (1) 237-6729
Fax: (1) 237-6740
Web.: www.ndi-int.hu; www.ndi-szip.hu

Az Intézet az újonnan felálló Nemzeti Családügyi és Szociálpolitikai Intézet keretein belül működik tovább.

Az NDI fő feladatai
Megbízható tájékoztatás nyújtása

Az NDI publikációs tevékenységet folytat, gondozza a Szakmai Információs Portált (SZIP), működtet egy folyamatosan fejlődő társadalomtudományi szakkönyvtárat. Szakpolitikai és kutatási téren, valamint a legjobb gyakorlatok vonatkozásában tanácsadó funkciót lát el. Cél, hogy szakmailag kiegyensúlyozott és megbízható tájékoztatást nyújtson a drogokkal, a droghasználattal és a velük összefüggő/ általuk okozott ártalmakkal kapcsolatban.
Hatékony közpolitikai válaszok szakmai támogatása

Az NDI a saját eszközeivel arra törekszik, hogy a drogproblémára tényeken alapuló válaszok megfogalmazásához stratégiai szempontokat adjon. Támogatja a szakmai közösségekkel együttműködésben kidolgozott standardok, szakmai irányelvek, stratégiai tervek kidolgozását, és szigorú minőségügyi feltételeknek megfelelő kvantitatív és kvalitatív kutatások megvalósítását. Kapcsolatot tart fenn hazai és nemzetközi szakmai testvérszervezetekkel, egyben elkötelezett a közös előnyökön alapuló regionális vagy több ország bevonásával folytatott nemzetközi programok iránt. A tudományosan megalapozott közpolitikai tervezés és értékekés fejlesztését támogatva az NDI elkötelezett mind a döntéshozók, mind a szakmai és helyi közösségek, valamint a média tájékoztatásában. Részt vesz a kormányzati törekvések elemzésében, értékelésében, valamint a legjobb gyakorlatok feltárásában és közzétételében.
A hazai drogmegelőzési és egészségfejlesztési munka támogatása

Az NDI kiemelt feladata, hogy gyűjtse, adatbázisba foglalja és szisztematikusan elemezze a különböző színtereken (iskola, család, munkahely, szabadidő-eltöltés színterei) megvalósuló hazai drogprevenciós és egészségfejlesztési programokat. Az Intézet feladata továbbá, hogy közreadja a legjobb hazai és nemzetközi gyakorlatokat, valamint a területen kutatások kezdeményezésével, továbbképzések, szakmai konferenciák szervezésével, módszertani kiadványok segítségével, standardok kialakításával elősegítse a szakmai kommunikáció és a prevenciós programok minőségének fejlesztését.
Minőségfejlesztés

Annak érdekében, hogy a beavatkozások, szolgáltatások, programok és projektek az adott körülmények között a lehető legjobb minőségben valósuljanak meg, az NDI minőségügyi rendszerek kidolgozását és működtetését szorgalmazza a kapcsolódó szakmai területeken működő szolgáltatók számára.
Szakmaközi együttműködés

Az NDI szakmai közösségének meggyőződése, hogy a kábítószer-használattal összefüggő egyéni és közösségi kockázatokat, ártalmakat csak a szakterületek elkötelezett koalíciójában lehet hatékonyan csökkenteni. Ennek érdekében a drogprobléma többtényezős (multifaktoriális) jelenségét a szakmaközi együttműködés (multidiszciplináris, interdiszciplináris) keretei között kell kezelni. Ez a szakmák egymásra utaltságának felismerését, a szakmaközi információáramlás biztosítását, valamint az egységes és koherens tervezés megvalósítását igényli.
Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok

Web: www.kef.hu

A Nemzeti Drogmegelőzési Intézet fő tevékenységei közé tartozik az országban működő Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok szakmai és szervezeti munkájának támogatása, a velük való folyamatos kapcsolattartás, és a számukra nyújtott tanácsadás. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF) olyan helyi szintű szakmai konzultációs munkacsoportok, melyeket a helyi önkormányzatok elkötelezettsége, a kábítószer-probléma kezelését célzó helyi szakmai összefogás, valamint minisztériumi pályázati támogatás hívott életre.

Magyarországon közel 90 KEF működik városi, kerületi, kistérségi, megyei, illetve regionális hatáskörrel. A KEF-ek feladata, hogy összehangolják a drogprobléma visszaszorításban szerepet játszó négy alappillér - a közösség és együttműködés, a megelőzés, a gyógyítás és rehabilitáció, valamint a kínálatcsökkentés - intézményeinek munkáját. Ennek érdekében a KEF-ek a lokális helyzetfelmérés eredményeire támaszkodva helyi stratégiát dolgoznak ki a kábítószer-probléma visszaszorítására. Egységes szakmai és módszertani szemléletmód megvalósítására törekednek, továbbá arra, hogy összehangolják és ésszerűsítsék a helyi szinten zajló kábítószer-fogyasztást megelőző, valamint kezelő tevékenységeket. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tagjai a drogprobléma kezelésben fontos szerepet játszó állami, önkormányzati, civil és egyházi szervezetek képviselői.
A már működő Kábítószerügyi Egyeztető Fórumokról a www.kef.hu oldalon tájékozódhat.
Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság


A Kormány a hazai kábítószerhelyzet alakulására, a Kábítószerügyi Tárcaközi Bizottság működésének tapasztalataira, továbbá az Országgyűlés 125/1997. (XII. 18.) OGY határozatában foglaltakra figyelemmel a 1039/1998. (III.31.) Korm. határozattal Kábítószerügyi Koordinációs Bizottságot hozott létre.

Tevékenységéről bővebben a szmm.gov.hu/Kábítószerügy oldalon olvashat.

A Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság feladatai
a.    a kábítószerügyben illetékes minisztériumok valamint országos hatáskörű szervek tevékenységének összehangolása;
b.    a kábítószer-ellenes Nemzeti stratégia és az EU drogstratégiájának nemzeti hatáskörbe utalt feladatainak végrehajtásának folyamatos ellenőrzése;
c.    a kábítószer-ellenes küzdelem céljára rendelkezésre álló erőforrások elosztására és felhasználására vonatkozó javaslatok kidolgozása;
d.    a kábítószerügy valamely területét közvetlenül érintő jogszabályok megalkotásának kezdeményezése, illetőleg jogszabálytervezetek és más kormányzati intézkedések tervezetének véleményezése;
e.    a kábítószerügy területét érintő, az Európai Unió tagállamaként a tagállami működésből fakadó és más feladatok végrehajtásának összehangolása;
f.    a Kormány évenkénti tájékoztatása a hazai kábítószerhelyzetről, a kábítószer-ellenes Nemzeti stratégia végrehajtásáról, az EU jelentésekről, valamint a Bizottság és szakbizottságainak munkájáról;
g.    a nemzetközi szervezetek kábítószerügyben illetékes szerveinél a Kormány képviseletével kapcsolatos feladatok ellátása az egyes tárcák hatásköreinek érintetlenül hagyása mellett;
h.    a kábítószer-probléma hatékony kezelése érdekében rendszeres kapcsolattartás a civil szervezetekkel;
i.    a kábítószer-fogyasztás visszaszorítása érdekében szükséges prevenciós, megelőző, felvilágosító, kezelő, kereslet-, kínálatcsökkentő programok kezdeményezése és e programok összehangolása.

Nemzeti Drog Fókuszpont

Cím: 1097 Budapest, Gyáli út 3/a.
Postacím: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6.
1966 Budapest, Pf: 64
Telefon: +36 1 476-1100 /2510
Fax: +36 1 476-1100 /2635
Web.: www.drogfokuszpont.hu

A Nemzeti Drog Fókuszpont a drogmonitorozás európai uniós intézményrendszerének hazai központja: más intézményekben keletkező adatokat, információkat gyűjt, dolgoz fel és szolgáltat hazai és nemzetközi szervezeteknek a kábítószer-probléma feltárásával, kezelésével és megoldásával kapcsolatos döntéseikhez.
Fejleszti a hazai drogmonitorozási rendszert, hogy az képes legyen időben, hiteles, és a nemzetközi elvárásoknak is megfelelő adatokat és információt szolgáltatni a szakmai és politikai döntésekhez, intézkedésekhez, programokhoz. Ezen felül biztosítja, és egyben aktívan közreműködik abban, hogy hazai és külföldi döntéshozók, szakemberek, egyetlen helyről, és a számukra megfelelő formában érhessék el a magyarországi kábítószer-helyzetet jellemző adatokat, információkat. Módszertani támogatást nyújt más szervezetek számára a kábítószer-fogyasztással kapcsolatos adatok gyűjtéséhez, értékeléséhez és terjesztéséhez.
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat - Foglalkoztatási Hivatal

Cím: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Levélcím: 1476 Budapest, Pf. 75.
Tel.: (1) 303-9300
Fax: (1) 210-4255
E-mail cím: FH@lab.hu
Web.: www.munka.hu

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat szervezetrendszere a Foglalkoztatási Hivatalból és  munkaügyi központokból áll.
A Foglalkoztatási Hivatal a szervezet szakmai munkájának, informatikai fejlesztésének irányítását végzi.
A munkaügyi központok és kirendeltségeik feladatkörébe tartozik többek között
·         a munkanélküli ellátások megállapítása és számfejtése,
·         a foglalkoztatást elősegítő támogatások működtetése, valamint
·         a munkaközvetítés és az egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások kiajánlása.

Működteti a szociális regisztrációs adatbázist.
Az adatbázis és az abban foglalt adatok alapja a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006 (XI.20.) Kormányrendelet. Ez a jogszabály kötelezővé teszi az ilyen szolgáltatások működését engedélyező hatóságok számára az általuk kiadott, módosított, visszavont működési engedélyek rögzítését ebben a nyilvántartásban, és ugyanígy, a jogszabályban meghatározott szempontok szerint kötelező félévente adatot szolgáltatniuk a szociális szolgáltatások fenntartóinak is.
Ebből következik, hogy a regiszterben minden, működési engedéllyel rendelkező szociális, gyermekjóléti illetve gyermekvédelmi szolgáltatásnak szerepelnie kell, így az országban jelenleg ez a legteljesebb körű, és a legfrissebb információkat tartalmazó adatbázis a fenti szolgáltatásokra vonatkozóan.
A Szolgálat keretén belül került meghirdetésre  "A munkáltatók és a munkavállalók mozgósítása a káros alkohol- és a drogfogyasztás ellen" program .
Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Cím: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6.
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.
Központi telefonszám: (1) 476-1100
Központi faxszám: (1) 476-1390
Web.: www.antsz.hu

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH) az országos intézetek szakmai irányító szerve. Az OTH többek között részt vesz az országos népegészségügyi programok kidolgozásában és irányítja, szervezi, koordinálja a programok végrehajtásának területi és helyi feladatait.
Koordinálja az egészségügyi ellátás feletti szakfelügyeletet, az országos szakfelügyeleti hálózat működtetésével - a megyei népegészségügyi szakigazgatási szervekkel és a kistérségi népegészségügyi intézetek közreműködésével - ellátja az egészségügyi szolgáltatók szakfelügyeletét.

Országos Egészségfejlesztési Intézet

Cím: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839/3
Tel.: (1) 428-8272
Fax: (1) 428-8273
E-mail: titkarsag@oefi.antsz.hu
Web.: www.oefi.hu


Alapítószerv: Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Az OEFI önálló jogi személyiséggel bíró közszolgáltató költségvetési szerv.
Intézet célja, az aktív, magas szintű közreműködés a teljes lakosság egészségének védelmében.